INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza strona zawiera opis sposobu przetwarzania danych osobowych użytkownika przez spółkę RIGONI DI ASIAGO SRL, z siedzibą pod adresem Via Oberdan, 28 – 36012 Asiago (VI), Włochy, posiadającą numer identyfikacji podatkowej i numer VAT 03722320243, Tel. 0424 603611 – Fax 0424 603601, e-mail: [email protected], występującą w charakterze administratora danych osobowych (dalej: „administrator danych” lub „Rigoni di Asiago”).

Niniejsze powiadomienie jest skierowane do wszystkich osób nawiązujących kontakt z Rigoni di Asiago za pośrednictwem jej witryny internetowej www.rigonidiasiago.com i nie ma zastosowania do innych witryn odwiedzonych po kliknięciu odnośników do multimediów zamieszczonych na stronach wchodzących w skład naszej witryny.

Niniejsze powiadomienie spełnia wymogi art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/679 (europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i zostało sporządzone z uwzględnieniem postanowień dyrektywy 2002/58/WE, zaktualizowanej za pomocą dyrektywy 2009/136/WE w sprawie plików cookie, jak również Działania Organu Nadzorującego Ochronę Danych z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie ochrony danych osobowych w odniesieniu do plików cookie.

1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) 679/2016 administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail [email protected] lub przez wysłanie listu poleconego na adres RIGONI DI ASIAGO SRL, Inspektor Ochrony Danych, Via Oberdan 28, 36012 Asiago (VI), Włochy.

2. MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie danych związanych z korzystaniem z usług internetowych niniejszej witryny oraz komunikacją z Rigioni di Asiago jest prowadzone pod adresem wskazanym powyżej i odbywa się pod nadzorem personelu ds. przetwarzania danych. Żadne dane osobowe nie są rozpowszechniane bez zgody osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe przekazane przez osoby, których dane dotyczą, są wykorzystywane wyłącznie do wykonywania usługi lub wnioskowanych czynności i są ujawniane podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy jest to konieczne we wspomnianych celach lub na potrzeby wypełnienia obowiązku umownego lub prawnego.

3. RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH, CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRAWNA, CHARAKTER DANYCH

3.1 Dane dotyczące przeglądanych stron internetowych

Podczas normalnej pracy systemy komputerowe i procedury oprogramowania wykorzystywane do utrzymywania witryny gromadzą określone dane osobowe, których przesyłanie jest związane z korzystaniem z internetu w oparciu o protokół TCP/IP.

Informacje te nie są gromadzone w celu ich kojarzenia z określonymi osobami, których dane dotyczą, lecz ze względu na swój charakter mogą umożliwiać identyfikację użytkowników w drodze przetwarzania i łączenia z danymi znajdującymi się w posiadaniu podmiotów trzecich.

Ta kategoria obejmuje adres IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez użytkowników nawiązujących łączność z witryną, adresy URI (jednolity identyfikator zasobów) w odniesieniu do żądanych zasobów, czas przesłania żądania, sposób przesłania żądania na serwer, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi na żądanie, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi wysłanej przez serwer (zakończone sukcesem, błąd itp.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska komputerowego użytkownika.

Dane dotyczące przeglądanych stron internetowych są przetwarzane w celu pozyskiwania anonimowych danych statystycznych dotyczących wykorzystywania naszej witryny na potrzeby poprawy komfortu użytkowania oraz weryfikacji poprawnego działania witryny Rigoni di Asiago. Należy podkreślić, że powyższe dane mogą być wykorzystywane do weryfikacji odpowiedzialności w przypadku przestępstw komputerowych dokonywanych kosztem witryny Rigoni di Asiago lub podmiotów, którym Rigoni di Asiago powierzy przetwarzanie danych, bądź innych powiązanych z nią witryn.

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes zgodnie z art. 6 lit. f) oraz art. 47: przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, o ile w świetle rozsądnych oczekiwań osób, których dane dotyczą, opartych na ich powiązaniach z administratorem nadrzędne nie są interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych dotyczących przeglądanych stron internetowych jest niezbędne dla funkcjonowania witryny oraz świadczenia usługi w zakresie przeglądania zawartości platformy.

3.2 Dobrowolnie przekazywane dane

Wymiana korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularzy zamieszczonych w naszej witrynie, drogą telefoniczną lub za pomocą poczty tradycyjnej przesyłanej na adres administratora, bądź bezpośredni kontakt z personelem administratora, wiąże się z pozyskaniem danych osobowych użytkownika, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail itp. oraz wszelkich innych informacji dobrowolnie ujawnionych przez osobę, której dane dotyczą.

Celem przetwarzania jest świadczenie żądanej usługi, udzielanie odpowiedzi na konkretne żądania osób, których dane dotyczą, podejmowanie działań przed zawarciem umowy lub w zakresie nawiązanych stosunków umownych.

Podstawą prawną przetwarzania jest wykonywanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podejmowanie działań przed zawarciem umowy na żądanie tejże osoby (art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2016/679).

Przekazanie danych nie jest obowiązkowe, lecz ich nieprzekazanie może uniemożliwić nam udzielenie odpowiedzi na żądanie użytkownika lub nawiązanie relacji, o której mowa powyżej, bądź podjęcie działań w tym zakresie.

4. SPOSOBY PRZETWARZANIA, OKRES PRZECHOWYWANIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Dane osobowe użytkownika są przetwarzane na nośnikach papierowych oraz komputerowych, w tym przy użyciu elektronicznych i zautomatyzowanych środków.

Bez uszczerbku dla stosownych obowiązków prawnych, dane użytkownika są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania wnioskowanej usługi lub w celach opisanych w niniejszym dokumencie.

Dane dotyczące przeglądanych stron internetowych, o których mowa w pkt 3.1, są przechowywane w systemach w trakcie trwania sesji przeglądania. Zagadnienia dotyczące przeglądania zostały opisane w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

Dane dostarczone w celach, o których mowa w pkt 3.2, są przechowywane przez okres ściśle niezbędny do wypełnienia żądania użytkownika. Jeżeli przekazane dane służą do zgłaszania przypadków naruszeń, są przechowywane przez okres 1 roku; jeżeli dane dotyczą wykonania umowy, są przechowywane przez okres 10 lat od daty zawarcia umowy, a dane dotyczące roszczeń są przechowywane przez okres 10 lat od daty przedłożenia roszczenia.

W celu zapobiegania utracie, rozpowszechnieniu, bezprawnemu lub niewłaściwemu wykorzystaniu danych oraz nieuprawnionemu dostępowi do nich podejmowane są określone środki bezpieczeństwa.

5. OSOBY ZAANGAŻOWANE W PROCES PRZETWARZANIA DANYCH

Zgromadzone dane mogą być przetwarzane w określonych celach przez podmioty trzecie, którym zostanie powierzone przetwarzanie, lub w stosownych przypadkach podmioty przetwarzające, w tym:

  • firmy zajmujące się konserwacją systemów komputerowych, utrzymaniem witryny internetowej oraz administrowaniem nią;
  • stowarzyszenia, konsultanci, wyspecjalizowane podmioty, firmy świadczące usługi wsparcia i doradztwa na rzecz administratora (w tym firmy komunikacyjne, kancelarie prawne itp.).

Użytkownik może zwrócić się do administratora danych o przedstawienie aktualnego wykazu nazw wszystkich podmiotów przetwarzających.

Dane osobowe użytkownika są również przetwarzane przez personel Rigoni di Asiago, któremu zostało powierzone zadanie ich przetwarzania.

6.PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osoby, których dotyczą dane osobowe, mogą korzystać z praw określonych w art. 15–21 rozporządzenia (UE) 2016/679 za pomocą metod wskazanych w art. 12 tegoż rozporządzenia, a w związku z tym mogą:

  • zwracać się o udostępnienie danych osobowych, ich korektę, usunięcie, ograniczenie przetwarzania danych, które ich dotyczą, lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także mogą skorzystać z prawa do przenoszenia danych;
  • wycofać wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a); jednakże czynności przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pozostają zgodne z prawem;
  • wnieść skargę do organu nadzorczego.

Wszelkie wnioski dotyczące powyższych kwestii można przesyłać na adres e-mail: [email protected] lub kierować na adres: RIGONI DI ASIAGO SRL, Via Oberdan, 28 – 36012 Asiago (VI), Włochy.

7. DZIECI

Rigoni di Asiago nie gromadzi świadomie danych osobowych dzieci za pośrednictwem swojej witryny.

8. WERSJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument stanowi ogólną politykę prywatności spółki Rigoni di Asiago, która może ulegać zmianom.

W przypadku przetwarzania danych w sposób inny niż to określono powyżej zostaną wydane stosowne powiadomienia oraz wszelkie wymagane wnioski o wyrażenie zgody.

TOP

This site uses cookies to improve users' browsing experience and to collect information on the use of the site. We use both technical cookies and third-party cookies to collect statistical data and to allow the use of multimedia content.
If you want to learn more, or change the settings on cookies (up to and including possible installation), click here.
By continuing to browse, you consent to the use of cookies.